Powrtót

Regulamin najmu krótkoterminowego „CAPITAL TOWERS RENT APARTMENTS”

Niniejszy Regulamin określa warunki krótkoterminowego najmu umeblowanych i wyposażonych lokali, stanowiących ofertę Capital Towers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rent Apartments spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Podwisłocze 27/231, 35-309 Rzeszów.

2
Przedmiotem najmu krótkoterminowego jest wybrany przez Najemcę lokal określony ofertą najmu krótkoterminowego. Celem najmu jest korzystanie z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, z wyłączeniem najmu w celu organizowania jakichkolwiek imprez okolicznościowych, przyjęć oraz spotkań towarzyskich w wieloosobowych grupach. Wynajmujący zastrzega, że nie świadczy na rzecz Najemcy żadnych dodatkowych usług nieprzewidzianych ofertą. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie na terenie lokalu rzeczy należących do Najemcy oraz osób tam przebywających, w tym także spowodowanych zdarzeniami nagłymi.

3
Czas trwania najmu liczony jest w dobach lub godzinach.

4
Dokonanie rezerwacji apartamentu dokonuje się poprzez kontakt telefoniczny lub email. Rezerwacja lokalu wymaga uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30% wartości ceny najmu. Opłatę rezerwacyjną należy wpłacić na konto bankowe Wynajmującego podane w mailu potwierdzającym rezerwacje w ciągu 24 godzin od momentu złożenia rezerwacji. Pozostałą do zapłaty kwotę Najemca jest zobowiązany wpłacić najpóźniej dzień przed przyjazdem. Celem dokonania rezerwacji oraz ewentualnych szkód materialnych wynikających z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Najemca zobowiązany jest do podania nr kraty płatniczej lub kredytowej wraz z kodem autoryzującym. Potwierdzenie Rezerwacji zostanie przesłane na adres e-mail podany przez Najemcę podczas dokonywania rezerwacji lokalu (forma e-mail check-in). Otrzymanie potwierdzenia oraz dokonanie zapłaty jest równoznaczne z zawarciem umowy najmu krótkoterminowego.

5
Odbiór kluczy powinien nastąpić w dniu przyjazdu w godzinach od 14:00 do 19:00. Przyjazd poza wyznaczonymi godzinami płatny 100 zł. Najemca najpóźniej dzień przed przyjazdem informuje Wynajmującego o planowanej godzinie odbioru kluczy. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających i/lub zachowujących się w sposób agresywny stwarzających zagrożenie dla innych osób lub mienia. Opuszczenie lokalu powinno nastąpić do godziny 11:00 O planowanej godzinie opuszczenia lokalu Najemca informuje Wynajmującego najpóźniej w dzień poprzedzający opuszczenie lokalu. Najemca zdaje klucz w lokalu w obecności Wynajmującego lub osoby upoważnionej przez Wynajmującego. W przypadku braku możliwości zachowania ustalonej godziny odbioru lub zdania kluczy Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Wynajmującego. Strony mogą uregulować godziny przyjazdu i/lub opuszczenia lokalu w sposób odmienny niż to wynika z postanowień § 5. W przypadku traty kluczy/pilota przez Najemcę, zostanie naliczona zryczałtowana opłata w wysokości 250 zł za każdy utracony element (klucz/pilot).

6
W cenę najmu wliczone są koszty dostarczania do apartamentu mediów.

7
Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Wynajmującego o wystąpieniu szkody w lokalu. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń znajdujących się na wyposażeniu lokalu, powstałe z jego winy lub z winy osób przebywających w lokalu. Najemca nie może podnajmować osobom trzecim przedmiotu najmu. Najemca zobowiązuje się do nie upowszechniania zdjęć lokali w Internecie. Najemca jest zobowiązany zachować ciszę nocną w godzinach 22:00-6:00. Najemca nie może wymieniać zamków ani dorabiać kluczy do lokalu. Najemca jest zobowiązany do korzystania z lokalu oraz znajdującego się w nim wyposażenia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Najemca nie może wprowadzać w lokalu jakichkolwiek przeróbek i zmian. Najemca zobowiązuje się do utrzymywania oraz zwrotu lokalu w stanie zastanym. Najemca nie może wprowadzić zwierząt do lokalu bez wcześniejszego uzyskania zgody Wynajmującego.

8
Na terenie lokalu obowiązuje całkowity zakaz organizowania imprez. W lokalach zabrania się palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzania zwierząt do lokalu. W przypadku powstania w trakcie najmu zabrudzeń wynikających z używania lokalu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób nie odpowiadający normalnej eksploatacji, Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia dodatkowych opłat za sprzątanie.

9
Wynajmujący zastrzega sobie prawo wstępu do lokalu celem usunięcia awarii lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszania przez Najemcę postanowień regulaminu. W przypadku nieobecności Najemcy w lokalu, Wynajmujący niezwłocznie skontaktuje się z Najemcą, co nie wyklucza wstępu Wynajmującego do lokalu w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie.

10 Dane osobowe
Administrator danych osobowych – oznacza spółkę Capital Towers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rent Apartments spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Podwisłocze 33/2, 35-309 Rzeszów. Użytkownika – oznacza osobę fizyczną korzystającą z usług świadczonych przez Administratora w zakresie najmu lokali. Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z usług czy też realizacji przedmiotu zawartej umowy. Bez podania danych osobowych świadczenie usług, zawarcie umowy czy też jej wykonanie nie będzie możliwe. Przetwarzanie danych przez Administratora będzie odbywało się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b RODO lub na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu lub celach wyraźnie określonych lub celach prawnie uzasadnionych w zakresie usług oferowanych przez Administratora dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku
– Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę oraz w celach wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych takich jak: wystawienia i przechowywania rachunków, faktur VAT, dokumentów rozliczeniowych, potwierdzeń zapłaty.
Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Administratora: - dane zwykłe takie jak: Imię i nazwisko, PESEL, Adres e-mail; adres IP, Numery telefonów, Adres zamieszkania, Data urodzenia, NIP, Seria i numer dowodu tożsamości, Numery rachunków bankowych, kart płatniczych i kredytowych;
- Administrator nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.

11
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Najemcą jest prawo polskie. Wszelkie ewentualne spory mogące wystąpić pomiędzy Wynajmującym a Najemcą będą rozwiązywane polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

12
W zakresie nie uregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wypełnij formularz

Podaj niezbędne dane dotyczące Twojej nieruchomości, którą chcesz przekazać nam pod opiekę

    Dodaj zdjęcia